Σκοπός

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της  Διοίκησης και των Οικονομικών των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στόχος είναι η δημιουργία κατάλληλα εκπαιδευμένων στελεχών για τους μεγάλους οργανισμούς ή υπηρεσίες για το δευτερογενή τομέα και για την εκπαίδευση καθώς και η δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη των τομέων αυτών που εξελίσσονται ραγδαία και απαιτούν διεπιστημονικές γνώσεις.

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» (Management and Economics of Telecommunication Networks and Information Systems) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πλαίσιο και αναγκαιότητα

Οι σημαντικές εξελίξεις στα συστήματα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής επιτρέπουν στους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς να παρέχουν στον καταναλωτή, μέσα από το σταθερό τους δίκτυο, μεγάλο όγκο πληροφορίας με τη μορφή φωνής, δεδομένων, εικόνας και video σε μεγάλες ταχύτητες, αυξάνοντας διαρκώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες, βελτιώνοντας την ποιότητά και το κόστος.

Οι κινητές, οι ασύρματες και οι δορυφορικές επικοινωνίες υπόσχονται να παραδίδουν οποιαδήποτε μορφή πληροφορίας (φωνή, δεδομένα και εικόνα) οποτεδήποτε και οπουδήποτε χρειάζεται. Οι υπολογιστές εξοπλίζονται με διαρκώς μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ. Το Internet συνεχίζει να διευρύνεται με επιθετικούς ρυθμούς, προσφέροντας νέες υπηρεσίες και περιεχόμενο, αλλάζοντας τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε. Το Internet δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα, εργάσιμες ώρες, ηλικίες ή φύλο. Με τη σύγκλιση των τεχνολογιών, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τηλεόρασης δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή τηλεόραση, ενώ ταυτόχρονα εξετάζουν τη δυνατότητα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης. Αντίστροφα, τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Οι δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογική πρόοδος μετασχηματίζουν τη βιομηχανική αγορά και τους βασικούς συντελεστές της. Οι συγχωνεύσεις και οι συμμαχίες αναδιαμορφώνουν τις υφιστάμενες βιομηχανίες. Η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα αντιπροσωπεύει ευρύ φάσμα συναλλαγών και συμπεριλαμβάνει οριζόντιες συμμαχίες επιμερισμού του επιχειρηματικού κινδύνου και συνένωσης συμπληρωματικών δεξιοτήτων, αλλά και καθετοποίηση, αφού οι συντελεστές ενός τμήματος της αγοράς επιδιώκουν να εκμεταλλευθούν την τεχνολογική σύγκλιση και να επεκταθούν σε άλλους τομείς υψηλότερης αξίας ή να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας.

Νέοι ρόλοι και επιχειρηματικές ευκαιρίες εμφανίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το χαμηλό κόστος παρουσίας στον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web), επιτρέπει στις επιχειρήσεις (και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες) να διευρύνουν τη δράση τους στο διεθνές περιβάλλον, ενώ στους καταναλωτές προσφέρεται μεγαλύτερη επιλογή αγαθών και υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο ανταγωνισμός εντείνεται και μεταφέρεται στο διεθνές επίπεδο, ενώ η αντίστοιχη επίλυση σειράς προβλημάτων και η λήψη μέτρων πραγματοποιείται υποχρεωτικά εκτός εθνικών συνόρων, σε διεθνή σώματα, αφού απαιτεί τη συνεργασία της διεθνούς κοινότητας. Παραδείγματα αποτελούν η ασφάλεια των επικοινωνιών, η γνησιότητα των ψηφιακών υπογραφών, τα πνευματικά δικαιώματα, το παράνομο περιεχόμενο και η κρυπτογραφία.

Σήμερα καθίσταται επιτακτική η ανάγκη μελέτης των επιδράσεων της τεχνολογίας σε οικονομικό κοινωνικό και νομικό επίπεδο, αλλά και ο ακαδημαϊκός εκπαιδευτικός εμπλουτισμός με νέα μαθήματα και κύκλους σπουδών.

Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σοβαρή έλλειψη ειδικευμένων ανθρώπων στα κανονιστικά θέματα και ιδιαίτερα στις τηλεπικοινωνίες. Οι μηχανικοί από τη μια πλευρά δύσκολα λαμβάνουν υπόψη στο σχεδιασμό τους ή στην έρευνά τους θέματα κόστους, τιμών, κανονιστικού πλαισίου κλπ., γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη του αντίστοιχου υποβάθρου, από την άλλη πλευρά οι οικονομολόγοι, οι συντελεστές των αποφάσεων και οι νομοθέτες στερούνται το υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν τις τεχνικές εξελίξεις. Επίσης η σύνθεση οικονομικών και τεχνικών γνώσεων λείπει πολύ συχνά από τα διοικητικά στελέχη που αναλαμβάνουν ρόλους στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων.

 

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων