Προκήρυξη Εισαγωγής φοιτητών 2022-23

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-23

 

 

Στo πλαίσιo του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων, που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών και Σχολών Διοίκησης όλων των ΑΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων Τμημάτων των ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ (εφόσον γίνουν δεκτοί), µόνο αν προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους έως τον Οκτώβριο 2022. Δεκτοί γίνονται ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

H περίοδος υποβολής των αιτήσεων εκτείνεται από 9/05/2022 έως και 30/05/2022. Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php    (Οι   επιτυχόντες    θα   καταθέσουν    τα πρωτότυπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κατά την εγγραφή τους).

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

 

  • Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται online σύμφωνα με το υπόδειγμα και ΔΕΝ υποβάλλεται ως PDF).
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αρχείο PDF).

 

  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου 2022 (αρχείο PDF).

 

  • Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αρχείο PDF).
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή Δικηγόρο (αρχείο PDF). Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση όσα ορίζει η σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ ( https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/English%20Language%20Certificapdf ).
  • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (αρχείο jpg).

 

  • Έως 2 συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Ερευνητές ή στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική πορεία του υποψηφίου (αρχείο PDF).

 

 

Προαιρετικά δικαιολογητικά

 

  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση, εάν υπάρχουν (αρχείο PDF).
  • Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ (αρχείο PDF).

 

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται από την κα. Κων/να Καναβού (2107275337,

 

kkanavou@di.uoa.gr)  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.odt.uoa.gr.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων