Υποτροφίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. Οι υποτροφίες δίνονται ανά εξάμηνο με τη μορφή της απαλλαγής από την υποχρέωση φοιτητικών εισφορών (ή ισοδύναμα της παροχής έργου) για το επόμενο εξάμηνο.
2. Προυπόθεση για την χορήγηση της υποτροφίας είναι η συστηματική παρακολούθηση και η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του εξαμήνου.
3. Κριτήριο αποτελεί ο Μ.Ο. (με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου) στα παρακάτω μαθήματα.

  • Τα έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα του πρώτου εξαμήνου.
  • Τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά και μια εκ των επιλογών του δευτέρου εξαμήνου.
  • Τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά και μια εκ των επιλογών του τρίτου εξαμήνου.

4. Ο αριθμός των υποτροφιών ορίζεται σε 4 ανά εξάμηνο.
5. Στους τέσσερεις (4) φοιτητές/τριες που αποφοιτούν και έχουν τις καλύτερες επιδόσεις απονέμεται αριστείο επίδοσης με κριτήριο την συνολική επίδοση.
6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνεται κλήρωση.

Δείτε τον κανονισμό εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση για χορήγηση υποτροφίας από τα έντυπα. (αίτηση παροχής υποτροφίας)

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων