Φ.Ε.Κ.

Αναμόρφωση του προγράμματος «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» (ΦΕΚ 3592-2014)

Αντικατάσταση της αριθμ. 120980/Β7/03 (ΦΕΚ 1844 τ. Β΄/10.12.2003) υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση και αφορά στη λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) των τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείτε το Φ.Ε.Κ. εδώ.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων