Αιτήσεις για το ΔΠΜΣ “Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων για το ακαδ.έτος 2020-2021

 

Στo πλαίσιo του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και την Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων, που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών και Σχολών Διοίκησης όλων των ΑΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων Τμημάτων των ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ (εφόσον γίνουν δεκτοί), µόνο αν προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους έως τις αρχές του Οκτωβρίου 2020 (έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2020-21). Δεκτοί γίνονται ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

H περίοδος υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται από 06/06/2020 έως και 05/07/2020. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει έως 30/07/2020.

 

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται (από 06/06/2020 έως 03/07/2020) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

 

ΔIKAIΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  (όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Τα πρωτότυπα τους θα κατατεθούν στην Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κατά την εγγραφή όσων επιλεγούν):

 

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

 

  • Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται online σύμφωνα με το υπόδειγμα και ΔΕΝ υποβάλλεται ως PDF).
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αρχείο PDF).
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους (αρχείο PDF).
  • Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αρχείο PDF).
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή Δικηγόρο (αρχείο PDF). Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση όσα ορίζει η σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 26/14-09-2018, Παράρτημα Β).
  • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (αρχείο jpg).

 

Προαιρετικά δικαιολογητικά

 

  • Έως 2 συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Ερευνητές ή στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική πορεία του υποψηφίου (αρχείο PDF).
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση, εάν υπάρχουν (αρχείο PDF).
  • Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ (αρχείο PDF).

 

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται από την κα. Κων/να Καναβού (τηλ. 210-7275337, e-mail: kkanavou@di.uoa.gr)  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.odt.uoa.gr.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων