Παροχές Έργου

Κανονισμός Λειτουργίας Διαχείρισης Παροχών Έργου

paroxi2

Η Παροχή Έργου εκ μέρους των μεταπτυχιακών φοιτητών, αφορά εργασία 100 ωρών για το κάθε εξάμηνο με σκοπό την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος ή την αναβάθμιση κάποιου μαθήματος αν αυτό απαιτείται και απαλλάσει τους φοιτητές που συμμετέχουν από τα δίδακτρα του εξαμήνου.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
1) Στην έναρξη κάθε εξαμήνου ζητείται από τους διδάσκοντες να αποφασίσουν αν χρειάζονται να απασχολήσουν κάποιον μεταπτυχιακό φοιτητή με την μορφή παροχής έργου στο πρόγραμμα. Ακολουθεί η αποστολή εκ μέρους των διδασκόντων στο πρόγραμμα, αιτήματος μέσω email για Παροχή Έργου. Το αίτημα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

α) Τίτλο Παροχής,

β) Αντικείμενο Εργασίας του φοιτητή,

γ) Απαιτήσεις σε γνώσεις για την υλοποίηση της Παροχής,

δ) Αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της Παροχής για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος ή τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

2) Αξιολόγηση και ιεράρχιση των αι τημάτων Παροχής Έργου από την αρμόδια επιτροπή του ΔΠΜΣ προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση των οικονομικών ορίων αλλά και των στόχων του προγράμματος. Οι Παροχές Έργου που θα προκριθούν θα δημοσιοποιηθούν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΔΠΜΣ προκειμένου να γίνουν γνωστές από τους φοιτητές και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση ενδιαφέροντος.

3) Η επιλογή των υποψηφίων για Παροχή Έργου γίνεται αποκλειστικά από τον ενδιαφερόμενο διδάσκοντα αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα των υποψηφίων αλλά και η διαθεσιμότητα σε χρόνο του υποψηφίου (εάν εργάζεται ή όχι).
Υπενθυμίζεται πως Παροχή Έργου η οποία δεν είναι εγκεκριμένη ή περασμένη στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΔΠΜΣ, δεν θεωρείται έγκυρη και δεν θα γίνεται αποδεκτή, βάσει αποφάσεων της ΕΔΕ.

Δείτε τον κανονισμό εδώ.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων