Ενημερωτικό φυλλάδιο

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ αποτελεί διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με στόχο να καλύψει το κενό στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη σχετικά με τις νέες τάσεις των τηλεπικοινωνιών που συνδυάζουν την τεχνολογική, οικονομική, θεσμική, διοικητική και κοινωνική διάσταση. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα Τμήματα

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πλαίσιο και Αναγκαιότητα

Οι σημαντικές εξελίξεις στα συστήματα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής επιτρέπουν στους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς να παρέχουν στον καταναλωτή, μέσα από το σταθερό τους δίκτυο, μεγάλο όγκο πληροφορίας με τη μορφή φωνής, δεδομένων, εικόνας και video σε μεγάλες ταχύτητες, αυξάνοντας διαρκώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες, βελτιώνοντας την ποιότητά και το κόστος.

Οι κινητές, οι ασύρματες και οι δορυφορικές επικοινωνίες υπόσχονται να παραδίδουν οποιαδήποτε μορφή πληροφορίας (φωνή, δεδομένα και εικόνα) οποτεδήποτε και οπουδήποτε χρειάζεται. Οι υπολογιστές εξοπλίζονται με διαρκώς μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ. Το Internet συνεχίζει να διευρύνεται με επιθετικούς ρυθμούς, προσφέροντας νέες υπηρεσίες και περιεχόμενο, αλλάζοντας τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε. Το Internet δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα, εργάσιμες ώρες, ηλικίες ή φύλο.

Με τη σύγκλιση των τεχνολογιών, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τηλεόρασης δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή τηλεόραση, ενώ ταυτόχρονα εξετάζουν τη δυνατότητα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης. Αντίστροφα, τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Οι δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογική πρόοδος μετασχηματίζουν τη βιομηχανική αγορά και τους βασικούς συντελεστές της. Οι συγχωνεύσεις και οι συμμαχίες αναδιαμορφώνουν τις υφιστάμενες βιομηχανίες. Η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα αντιπροσωπεύει ευρύ φάσμα συναλλαγών και συμπεριλαμβάνει οριζόντιες συμμαχίες επιμερισμού του επιχειρηματικού κινδύνου και συνένωσης συμπληρωματικών δεξιοτήτων, αλλά και καθετοποίηση, αφού οι συντελεστές ενός τμήματος της αγοράς επιδιώκουν να εκμεταλλευθούν την τεχνολογική σύγκλιση και να επεκταθούν σε άλλους τομείς υψηλότερης αξίας ή να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας.

Νέοι ρόλοι και επιχειρηματικές ευκαιρίες εμφανίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το χαμηλό κόστος παρουσίας στον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web), επιτρέπει στις επιχειρήσεις (και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες) να διευρύνουν τη δράση τους στο διεθνές περιβάλλον, ενώ στους καταναλωτές προσφέρεται μεγαλύτερη επιλογή αγαθών και υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο ανταγωνισμός εντείνεται και μεταφέρεται στο διεθνές επίπεδο, ενώ η αντίστοιχη επίλυση σειράς προβλημάτων και η λήψη μέτρων πραγματοποιείται υποχρεωτικά εκτός εθνικών συνόρων, σε διεθνή σώματα, αφού απαιτεί τη συνεργασία της διεθνούς κοινότητας. Παραδείγματα αποτελούν η ασφάλεια των επικοινωνιών, η γνησιότητα των ψηφιακών υπογραφών, τα πνευματικά δικαιώματα, το παράνομο περιεχόμενο και η κρυπτογραφία.

Σήμερα καθίσταται επιτακτική η ανάγκη μελέτης των επιδράσεων της τεχνολογίας σε οικονομικό κοινωνικό και νομικό επίπεδο, αλλά και ο ακαδημαϊκός εκπαιδευτικός εμπλουτισμός με νέα μαθήματα και κύκλους σπουδών.

Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σοβαρή έλλειψη ειδικευμένων ανθρώπων στα κανονιστικά θέματα και ιδιαίτερα στις τηλεπικοινωνίες. Οι μηχανικοί από τη μια πλευρά δύσκολα λαμβάνουν υπόψη στο σχεδιασμό τους ή στην έρευνά τους θέματα κόστους, τιμών, κανονιστικού πλαισίου κλπ., γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη του αντίστοιχου υποβάθρου, από την άλλη πλευρά οι οικονομολόγοι, οι συντελεστές των αποφάσεων και οι νομοθέτες στερούνται το υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν τις τεχνικές εξελίξεις. Επίσης η σύνθεση οικονομικών και τεχνικών γνώσεων λείπει πολύ συχνά από τα διοικητικά στελέχη που αναλαμβάνουν ρόλους στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων.

Εκπαιδευτική δομή

Η εκπαίδευση στο προτεινόμενο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στηρίζεται σε επιστημονικούς άξονες οι οποίοι δεν είναι ανεξάρτητοι αλλά συνδυάζονται διεπιστημονικά και υποστηρίζονται μέσω της πολύμορφης εμπειρίας των διδασκόντων και του συγκεκριμένου σχήματος οργάνωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Εφαρμόζεται μία ολιστική προσέγγιση η οποία διατρέχει από τις θεμελιώδεις έννοιες στην ανάλυση και μελέτη συγκεκριμένων πρακτικών περιπτώσεων. Στους πρώτους μήνες της εκπαιδευτικής διαδικασίας δημιουργείται ένα κοινό υπόβαθρο στους φοιτητές οι οποίοι αναγκαστικά θα προέρχονται από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές. Στη συνέχεια τα προσφερόμενα μαθήματα εντάσσονται σε τρεις άξονες:

  • Τεχνολογικός Άξονας
  • Άξονας Οικονομικής των δικτύων και οικονομικής πολιτικής
  • Άξονας Διοίκησης και Οργάνωσης

Τεχνολογία

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν έμπρακτες γνώσεις στα βασικά θέματα τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των οπτικοακουστικών μέσων. Περιγράφονται τα επικοινωνιακά δίκτυα και ο σχετικός εξοπλισμός (ενσύρματα, ασύρματα, δορυφορικά δίκτυα, δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων, δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης, κτλ.) καθώς και οι υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την αξιόπιστη μετάδοση και δρομολόγηση των σημάτων. Αναλύονται οι υπηρεσίες που είναι ανεξάρτητες από τα δίκτυα και μεταφέρονται σε αυτά (ψηφιακή τηλεόραση, ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση από απόσταση, υπηρεσίες ψυχαγωγίας κτλ.). Θα καλύπτονται επίσης οι βασικές τεχνολογίες της πληροφορικής (επεξεργαστές, συστήματα αποθήκευσης, λειτουργικά συστήματα, γλώσσες και εργαλεία ανάπτυξης, συστήματα διαχείρισης, τεχνικές κρυπτογράφησης και ψηφιακές υπογραφές, κτλ.) και ο σχεδιασμός των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Αποτυπώνεται η τεχνολογική προσφορά με τη συνεχή καταγραφή και αποτίμηση των τεχνολογικών τάσεων και εξελίξεων, των τεχνολογικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων.

Οικονομική των δικτύων και οικονομική πολιτικής

Εισάγονται βασικές αρχές οικονομίας, αξιολόγησης τεχνολογιών και διοίκησης επιχειρήσεων. Αναλύεται η οικονομική σημασία της συγκλίνουσας και απελευθερωμένης αγοράς, το μέγεθος και η εξέλιξή της ως συνέπεια της προσφοράς και της ζήτησης. Θα αναλύεται η οικονομική συνιστώσα των πολύπλοκων σχέσεων που διέπουν τις συναλλαγές των παροχέων περιεχομένου και υπηρεσιών με τους καταναλωτές.

Οι φοιτητές θα διδάσκονται γενικές αρχές οικονομίας, εστιασμένες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ξεκινώντας από την Μικροοικονομία και την Μακροοικονομία, το Πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνει εκείνα τα μαθήματα που μπορούν να καλύψουν την οικονομική διάσταση των νέων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών (ηλεκτρονικό εμπόριο, Ολιγοπώλια-Ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες κλπ). Επιπλέον, η διεθνής διάσταση της οικονομικής ανάλυσης είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα στην εποχή των διακρατικών οικονομικών ενώσεων, όπως επίσης και η διδασκαλία μαθημάτων που εστιάζουν ειδικά στο θέμα της ανάπτυξης με την ευκαιρία των νέων τεχνολογιών. Αναλύεται επίσης η ανάγκη για εποπτεία από πλευρά της πολιτείας καθώς και η διαχείριση τηλεπικοινωνιακών πόρων.

Διοίκηση και Οργάνωση

Η κατανόηση τόσο της δικτυακής υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, όσο και της αρχιτεκτονικής στρατηγικών τεχνολογικών συστημάτων όπως είναι τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα που εκτείνονται σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, προϋποθέτουν την ανάλυση της συνεισφοράς του ανθρώπινου παράγοντα και της αλληλοεπίδρασης μεταξύ τεχνολογικών και κοινωνικών διαδικασιών. Ο σχεδιασμός οργανώσεων, η δημιουργία και η παρακολούθηση οργανωσιακών διαδικασιών καθώς και τα ζητήματα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού αποκτούν σε αυτό το πλαίσιο κεντρική σημασία. Ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός συστημάτων αποδεικνύεται πλέον ότι αποτελεί τη βάση της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών. Η ανθρωποκεντρική διάσταση όμως θα πρέπει να συνδέεται με κατανόηση των στρατηγικών προσανατολισμών των οργανώσεων. Οι γνώσεις σε θέματα κοινωνικοεπιστημονικής ανάλυσης των οργανώσεων και οργανωσιακού σχεδιασμού θα πρέπει να συνδέονται με ζητήματα στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος οι σχετικές γνώσεις θα αναπτυχθούν στη βάση αναλύσεων περιπτώσεων που θα προέρχονται κυρίως από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπικοινωνιακής διάστασης των δικτυακών τεχνολογιών και των πληροφοριακών συστημάτων. Γι αυτό άλλωστε η κατανόηση των δικτυακών τεχνολογιών θα πρέπει να συνδυάζεται με τη γνώση εφαρμογών με σημασία για την ανάπτυξη οργανώσεων και διοργανωσιακών δικτύων.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης, κτλ. που θέλουν να εξειδικευθούν στο προτεινόμενο αντικείμενο. Επιδιώκει την προσέλκυση στελεχών από την συγκλίνουσα αγορά των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των οπτικοακουστικών μέσων που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο αυτό πεδίο ή να καλύψουν συμπληρωματικά αντικείμενα.

Αριθμός εισακτέων

Ο προτεινόμενος αριθμός φοιτητών είναι 50 ανά έτος.

Αξιολόγηση και εισαγωγή

Στην αξιολόγηση των εισακτέων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Βαθμός Πτυχίου
  • Θέμα και βαθμός πτυχιακής εργασίας
  • Σχετικά μαθήματα
  • Επαγγελματική εμπειρία
  • Ενασχόληση με τα αντικείμενα του προγράμματος
  • Συνέντευξη

Σπουδές

Η διάρκεια των σπουδών είναι 4 εξάμηνα. Τα μαθήματα καλύπτουν τεχνικά και οικονομικά θέματα όπως δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίες και εφαρμογές διαδικτύου, οικονομικά δικτύων, αξιολόγηση τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων, κλπ. Επίσης προβλέπονται μαθήματα ομογενοποίησης καθώς οι φοιτητές θα έχουν διαφορετικό υπόβαθρο. Απαιτείται επίσης η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο 4ο εξάμηνο.
Για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό προβλέπονται φοιτητικές εισφορές μέχρι του ύψους των 900€ ανά εξάμηνο. Οι παραπάνω εισφορές χρησιμοποιούνται για όλες τις δραστηριότητες που στοχεύουν στη διατήρηση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Στελέχωση ΠΜΣ

Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού διδάσκονται από καθηγητές υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στα σχετικά αντικείμενα. Οι διδάσκοντες περιλαμβάνουν καθηγητές από τα Τμήματα Πληροφορικής & Τηλ/νιών και Οικονομικών επιστημών και καθηγητές άλλων ελληνικών και ξένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Το εκπαιδευτικό έργο θα συμπληρώνεται με συχνές διαλέξεις από προσωπικότητες της ελληνικής και διεθνούς τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των Τμημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών που συμμετέχουν στην εκπαίδευση είναι: Δείτε εδώ τον κατάλογο.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ΔΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων