Προκήρυξη Διδασκόντων στο ΔΠΜΣ “Διοίκηση και Οικονομική Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων”

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ των ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αθήνα, 5/09/2018

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» των Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών του EKΠΑ, προγραμματίζει την περαιτέρω ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του δραστηριοτήτων με επιστήμονες υψηλής στάθμης, που κατέχουν διδακτορικό́ δίπλωμα ή έχουν σημαντική επαγγελματική ενασχόληση με σχετικά αντικείμενα και ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στη διδασκαλία του Προγράμματος.

Ενδεικτικές περιοχές ενδιαφέροντος είναι οι ακόλουθες:

  • Τηλεπικοινωνίες – Δίκτυα
  • Πληροφοριακά Συστήματα – Διαδίκτυο και Εφαρμογές
  • Μικροοικονομική – Βιομηχανική Οργάνωση – Οικονομική των Δικτυών
  • Θέματα διοίκησης, πολιτικής, ρύθμισης που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες και τα πληροφοριακά συστήματα

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 21-09-2018 στη Γραμματεία του Προγράμματος υπόψη κας Κων/νας Καναβού (kkanavou@di.uoa.gr, τηλ 210-7275337)
Η επιλογή θα γίνει από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος, η οποία θα επιλέξει τους διδάσκοντες λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα και τις ανάγκες του Προγράμματος και θα τους εντάξει σε μια από τις κατηγορίες διδασκόντων κατ’ αντιστοιχία με τις βαθμίδες των μελών ΔΕΠ. Η αμοιβή θα καθορισθεί με βάση αυτή την αντιστοιχία και το προσφερόμενο έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί κατ’αρχήν στο συνδυασμό τεχνικού και οικονομικού υποβάθρου και ακολούθως στην εξειδίκευση στις περιοχές των  oικονομικών επιστημών που είναι συναφείς στο αντικείμενο του προγράμματος.

Αναλυτικές πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τις θεματικές ενότητες του προγράμματος σπουδών και τις ερευνητικές κατευθύνσεις παρέχονται στο δικτυακό τόπο του προγράμματος ( http://www.odt.uoa.gr/).

Ο Πρόεδρος της Ειδ. Διατμηματικής Επιτροπής
Αναπλ. Καθ. Ευστ. Χατζηευθυμιάδη

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων