Αιτήσεις για το Νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

     Στo πλαίσιo του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων», που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλουν κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών και Διοίκησης Α.Ε.Ι και πτυχιούχοι αντιστοίχων Τμημάτων Α. Τ.Ε.Ι. της χώρας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 2-7-2018 έως και την Δευτέρα 20-8-2018 από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κτίρια Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, τηλ. 210-7275192), κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11.00 π.μ. ως 14.00 μ.μ.

Μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την  20η/8/2018) στη διεύθυνση:

Ε.Κ.Π.Α

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια,

Τ.Κ. 15784 ΑΘΗΝΑ

(για τη Γραμματεία του Τμήματος).

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίζουν:

  1. Αίτηση Συμμετοχής εδώ
  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  4. Δύο συστατικές επιστολές
  5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
  6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
  7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται από την κα. Κων/να Καναβού

( τηλ. 210-7275337, e-mail: kkanavou@di.uoa.gr)  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.odt.uoa.gr.

 

 

 

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων